Menu
01 439 73 76
 • Budgetprijzen gegarandeerd

 • Grootste voorraad van België

 • Tot 5 jaar garantie

 • Duurzame LED oplossingen

Algemene Voorwaarden Budgetlight


Artikel 1 - Toepassingsgebied

Onder ‘Any Lamp’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
 
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Any Lamp B.V.;
 • statutair gevestigd te Antwerpen, Belgie;
 • kantoorhoudende op het adres:
Lampdirect.be BVBA
Quenllinstraat 49
2018 Antwerpen
Belgie
 
 • Magazijn adres;
Hooge Zijde 30a
5626 DC Eindhoven
Nederland
 
 • Telefoonnummer: 01 439 73 76
 • Emailadres: info@budgetlight;
 • Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 0712730462;
 • BTW-nummer: BE0712730462.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Any Lamp via www.budgetlight.be - en levering tussen Any Lamp en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Any Lamp van de hand gewezen.
 2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.
 3. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Any Lamp van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Any Lamp.
 2. Any Lamp bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Any Lamp behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
 4. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Any Lamp te melden.

 

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten op de zakelijke website. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten op de particuliere website. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.
 2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Any Lamp niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Any Lamp te ontbinden.
 3. De wet schrijft het volgende voor over prijsverhogingen: • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en; a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 4. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.
 5. Any Lamp kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Any Lamp op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Any Lamp gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 3 lid 1 bepaalde binden Any Lamp niet.

 

Artikel 5 – Levering  

 1. Any Lamp zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Any Lamp kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Any Lamp enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal niet worden uitgevoerd.
 3. Any Lamp is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 4. Any Lamp zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Any Lamp hiervan kennis heeft genomen bericht. Any Lamp is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Any Lamp nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
 5. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Any Lamp hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
 6. In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Any Lamp de bedragen die de koper eventueel aan Any Lamp betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 7. Het risico van de producten rust bij Any Lamp tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 - Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

 1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Any Lamp via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing. Koper kan hiervoor gebruikmaken van de retouraanvraag op de website van Any Lamp.
 3. Koper dient de producten, met alle geleverde toebehoren, zo veel mogelijk in originele staat en verpakking, vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen of af te geven op een door ons gemachtigde locatie.
 4. Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
 5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.
 6. Any Lamp zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de koper, tenzij die instemt met een andere betaalmethode. Terugbetaling is kosteloos. Any Lamp mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Any Lamp de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien toepasselijk, behoudt Any Lamp zich het eigendom voor van alle door Any Lamp geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Any Lamp aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

 

Artikel 8 - Garantie en conformiteit

 1. Any Lamp garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Any Lamp via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan Any Lamp te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 2 weken (mogelijk in bepaalde gevallen uiterlijk binnen 2 maanden) na ontdekking en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Any Lamp aangegeven.
 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Any Lamp de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
 4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Any Lamp en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Any Lamp voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Any Lamp.
 2. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Any Lamp, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is Any Lamp voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
 3. De aansprakelijkheid van Any Lamp en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Any Lamp) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Any Lamp aan haar uitgekeerde bedrag.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Any Lamp ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via [email protected], telefoon of live chat worden gemeld bij Any Lamp, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Any Lamp ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Any Lamp binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Niet-consumentenkoop

 1. De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
  1. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
  2. Art. 3 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;
  3. Art. 5 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
  4. Art. 6 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
  5. Art. 8 lid 3 inzake herstel en vervanging.

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Op alle overeenkomsten tussen Any Lamp en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Any Lamp en koper, tenzij Any Lamp er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.
Any Lamp B.V. 2018