Menu
01 439 73 76
 • Budgetprijzen gegarandeerd

 • Grootste voorraad van België

 • Tot 5 jaar garantie

 • Duurzame LED oplossingen

Algemene Voorwaarden Budgetlight voor ParticulierenArtikel 1 - Toepassingsgebied

1. Onder ‘Budgetlight’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
 
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Lampdirect B.V.B.A.;
 • statutair gevestigd te Herentals, België
 • kantoorhoudende op het adres:
Atealaan 34
2200 Herentals
België
 
 • Telefoonnummer: 01 439 73 76
 • Emailadres: [email protected]
 • KvK-nummer: 0712730462
 • BTW-nummer: BE0712730462.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

 • elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door u (hierna; u) geplaatst bij Budgetlight via budgetlight.be – en levering tussen Budgetlight (hierna te noemen Budgetlight of ons/wij) en u.
 • elke aanbieding en overeenkomst tussen u en ons.

3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart u deze gelezen en begrepen te hebben.
4. De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde site.
5. De bepalingen uit de offerte, aanbieding of overeenkomst gaan voor, als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Als er specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich, in geval van tegenstrijdigheid, op de voor u meest gunstige bepaling beroepen.
6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook per e-mail bedoeld.Artikel 2 - Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op dat moment gehanteerde prijsstelling. Mochten deze na bedoeld moment een wijziging ondergaan dan behouden wij ons het recht voor de prijzen achteraf aan te passen. Wijzigingen kunnen onder meer, maar niet limitatief, komen doordat valutakoersen wijzigen of dat een toeleverancier de prijzen wijzigt.
3. Een aanbieding is eenmalig. Voor toekomstige bestellingen kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
4. Vergissingen of verschrijvingen mogen door ons worden hersteld. U kunt daar geen rechten aan ontlenen.
5. Alle prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 3 - Totstandkoming en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst door ons van uw schriftelijke bevestiging dat u een bestelling bij ons plaatst en het door u voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Wij bevestigen u direct schriftelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door ons niet is bevestigd, kan de overeenkomst worden ontbonden.
3. De (NAW) gegevens die in het kader van de overeenkomst worden verstrekt, zijn juist, volledig en up-to-date. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
4. Wij mogen ons op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als wij goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
5. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de betreffende producten beschikbaar zijn.
6. Wij mogen de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:

 • u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;
 • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf.

Wij hoeven dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.


Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht uw reden(en) op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, mits wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 5 - Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door u en kosten daarvan

1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 7 - Verplichtingen van ons bij herroeping

1. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Wij vergoeden alle betalingen van u, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, direct doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping aan ons meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
4. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wij kunnen de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich bnnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 9 - Prijzen en betaling

1. Genoemde prijzen (tenzij anders vermeld) zijn inclusief btw en in Euro.
2. De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
3. De prijzen zijn exclusief verzendkosten welke afzonderlijk kenbaar worden gemaakt.
4. De in 9.1. genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door ons niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien onze leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. U bent in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Budgetlight te ontbinden.
5. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.
6. Wij zijn gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals vooruitbetaling. De levertijd gaat in dat geval in op het moment dat de betaling door ons is ontvangen.
7. Indien betaling plaatsvindt op rekening dan is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling moet plaatsvinden op het door ons aangegeven rekeningnummer.
8. Bij overschrijding van de betalingstermijn, verkeert u in verzuim, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag en mogen wij de gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten in rekening brengen.
9. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betalingen, alsnog te leveren.
10. U bent niet gerechtigd tot verrekening van het door u aan ons verschuldigde.
11. Als u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent ook in dat geval ook nog steeds verplicht tot afname en betaling van overige bestelde producten.
12. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten ook de betalingsverplichting niet op. Als er onjuistheden staan in betaalgegevens, moet u dit direct aan ons melden.


Artikel 10 - Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen van producten alsmede bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website ‘Budgetlight.be’ gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan u geleverde product kan qua kleur, afmeting ed. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Kennelijke vergissingen of fouten t.a.v. lid 1 van dit artikel binden ons niet.


Artikel 11 - Levering

1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen. De genoemde levertijden in offertes, aanbiedingen en op de website gelden als een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de termijnen zijn niet fataal.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons heeft kenbaar gemaakt. Dat kan via de website of op de bestelopdracht zijn gedaan.
3. Leveringen vinden plaats in het land waar de bestelling geplaatst is. Mocht u willen dat aflevering plaatsvindt in een ander land dan hebben wij het recht extra verzendkosten in rekening te brengen.
4. Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
5. Wij zullen geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht nadat wij hiervan kennis hebben genomen. Wij zijn dan in verzuim wanneer we door u in gebreke worden gesteld via een aanmaning waarbij we nog een redelijke termijn krijgen om te leveren en wanneer ook dan nakoming uitblijft. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan worden overeengekomen een ander product te leveren.
6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, nadat wij daarvan kennis hebben genomen, bericht. U heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. In geval van ontbinding conform lid 6 zullen wij de bedragen die eventueel al aan ons zijn betaald onverwijld terugbetalen. U heeft geen recht op schadevergoeding.
8. Het risico van de producten rust bij ons tot het moment van bezorging aan u, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9. Als u producten of diensten weigert of uw afspraken voor de levering niet nakomt dan hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of om direct over de producten te beschikken. De schaden en/of kosten die zijn/worden gemaakt, kunnen we op u verhalen (bijv. vervoerskosten).


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde producten blijven ons eigendom totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, renten en gemaakte kosten is verkregen.
2. U mag deze producten niet doorverkopen, als betaalmiddel gebruiken, verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Van u mag worden verwacht dat u alles doet wat in uw macht ligt om het eigendomsrecht van ons te beschermen.
4. Als wij een vordering hebben uit meer dan één overeenkomst cq. leverantie dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat wij onze rechten op alle geleverde zaken kunnen uitoefenen totdat door u aan alle verplichtingen is voldaan.
5. Wij zijn gerechtigd de geleverde zaken die krachtens de voorgaande leden ons eigendom zijn gebleven, terug te nemen door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd ons recht om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op u te verhalen.
6. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of daarop rechten willen vestigen of doen gelden, dan bent u verplicht om ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Artikel 13 - Garantie en conformiteit

1. Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. Indien blijkt dat een of meerdere van deze afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dienen (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken binnen 2 maanden na ontvangst schriftelijk aan ons te worden gemeld (via de website of het op de offerte of factuur vermelde adres).
3. Het eventuele terugsturen van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin het product is ontvangen.
4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij deze producten kosteloos vervangen of herstellen dan wel het betaalde bedrag terugbetalen. Arbeidskosten worden niet vergoed.
5. Als de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn alle kosten die wij hebben gemaakt voor het onderzoek voor uw rekening.
6. Als de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor u.
7. U kunt geen beroep doen op de in lid 1 genoemde garantie indien

 • de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
 • het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
 • u niet als een zorgvuldig eigenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd;
 • in strijd met onze aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld;
 • u de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • er anderszins omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben (zoals weersomstandigheden en schade ontstaan tijdens transport door u).

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt door ons uitgesloten, behoudens onze wettelijke aansprakelijkheid en schade als gevolg van opzet of grove schuld van onze zijde.
2. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor worden gesteld.
3. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
4. Als er al sprake is van aansprakelijkheid dan kan dat alleen van toepassing zijn voor de directe schade.
5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet limitatief, gevolgschade, schade door gederfde winst of gemaakte kosten om omvang en oorzaak van een schade vast te stellen).
6. Als u onjuiste en/of onvolledige gegevens met ons heeft gedeeld dan zijn wij niet aansprakelijk als daardoor schade ontstaat. Ook zijn wij in dat geval niet verplicht om (deels) nieuwe of vervangende producten te leveren of geld terug te geven.
7. De informatie op de internetsite wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
9. Iedere aansprakelijkheid van ons vervalt wanneer u niet binnen één jaar na levering producten of diensten een beroep doet op de tekortkoming en als u ons niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, ons daarvan schriftelijk in kennis stelt.


Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

1. U mag ons werk niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij wij hiervoor schriftelijke toestemming aan u hebben gegeven. Wij hebben het auteursrecht over alle door of namens ons tot stand gebrachte werken.
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan ons ter inzage heeft gegeven.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van ons en/of onze licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.


Artikel 16 - Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

Wanneer wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreden gelden de volgende bepalingen:

 • Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door ons noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 • Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via [email protected] . Wij zullen dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

Artikel 17 – Overmacht

1. Tekortkomingen die niet aan ons kunnen worden toegerekend, ontslaan ons van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen en/of leveringsverplichting. Dit zonder dat u hiermee enig recht op schade(vergoeding), renten of ander kosten kan doen gelden.
2. Als deze periode langer dan twee maanden duurt, kan iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.
3. Er is in ieder geval sprake van overmacht in het geval van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, staking en ziekte onder personeel.
4. In geval van overmacht zullen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U heeft dan binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling het recht om schriftelijk dat deel van de order te annuleren dat niet is/wordt uitgevoerd. Dit laat onverlet dat u het resterende, wel uitgevoerde, deel wel moet betalen.


Artikel 18 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via [email protected], telefoon of live chat bij ons worden gemeld, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
2. Klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen na datum ontvangst door ons beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, krijgt u van ons een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.


Artikel 19 – Overige bepalingen

1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
2. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan de bevoegde rechter van uw woonplaats te onderwerpen.


Artikel 20 - Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij kunnen altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wij kunnen wijzigingen van deze voorwaarden bekend maken door dit op onze website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Download hier